Kişisel Verilerin Korunması Fuar,Kongre ve Konferans Ekinlikleri Aydınlatma Metni

Sayın Katılımcı ve Müşterilerimiz;

Viaport Marina Tuzla’da fuar, kongre ve konferans etkinlikleri deneyiminiz sırasında bizler tarafından işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Via Fuarcılık A.Ş. (Via) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

1. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve işlenecek kişisel verileriniz nedir?

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Finansal Veri, Pazarlama Verisi, Müşteri İşlem Verisi gibi kişisel verileriniz; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği gibi kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

2. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen ve çizilmiş sınırlar ile veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle fuar / kongre / etkinliklere katılımlarda katılım formları veya memnuniyet anketleri üzerinden sizlerden yazılı veya elektronik yollarla, herhangi bir ürün veya hizmet satın alımı halinde ödeme yöntemleri aracılığı ile yine sizlerden yazılı veya elektronik olarak, etkinlikler kapsamında sizlerden izin alınması suretiyle video ve fotoğraf çekimleri ile veya kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla otomatik yollarla ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile toplanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirildiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, etkinlik fuar ve kongrelerin düzenlenmesi kapsamında doğrudan doğruya söz konusu kişilerle ve etkinlikle ilgili olması halinde gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kurulabilmesi, satış ve pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla, hissedar/ortaklara, ortakların sahibi bulunduğu diğer grup şirketlerine tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuk operasyonlarının yürütülebilmesi için ise; hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan

haklarınız kapsamında tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıda belirtilen

adrese yazılı başvuru yaparak veya www.viafuar.com internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu,

formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak e- posta yoluyla iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması

gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yazılı başvuru adresi: Cami Mah. Balıkçılar Sokak U Blok 20 U D:226 34940 Tuzla/İstanbul

E-Posta: info@viafuar.com